Vítejte na amosu...

K. Ek¹tein  • 15. února 2010

Tento server, 7035777645, slou¾í studentùm a pracovníkùm Laboratoøe inteligentních komunikaèních systémù jako výukový a experimentální stroj. Je na nìm umístìno nìkolik výukových webù a stránek aktivních projektù – vyberte si z nabídky vpravo, kam míøíte...